آناتومی و جنین شناسی(2 واحد نظری)- مسئول دکتر حسین زاده

 

استاد مربوطه

تعداد ساعت تدریس

عنوان جلسه

ردیف

دکتر حیدری

2 ساعت

آناتومی استخوان

1

دکتر حیدری

2 ساعت

آناتومی عضله

2

دکتر زالی

2 ساعت

آناتومی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی

3

دکتر زالی

2 ساعت

آناتومی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی

4

دکتر تقی پور

2 ساعت

آناتومی قفسه صدری و شکم

5

دکتر تقی پور

2ساعت

آناتومی دستگاه تنفس

6

دکتر تقی پور

2 ساعت

آناتومی دستگاه تنفس

۷

دکتر تقی پور

2 ساعت

اناتومی دستگاه گوارش

8

دکتر تقی پور

2ساعت

اناتومی دستگاه گوارش

9

دکتر حیدری

2 ساعت

اناتومی طحال

10

دکتر حیدری

2 ساعت

اناتومی دستگاه ادرای و تناسلی

11

دکتر حیدری

2 ساعت

اناتومی چشم

12

دکتر حیدری

2 ساعت

اناتومی گوش

13

دکتر پیریایی

2 ساعت

گامتوژنز-لقاح-لانه گزینی

14

دکتر پیریایی

2 ساعت

لایه های رویانی و تشکیل لایه های ژرمینال

15

دکتر پیریایی

2 ساعت

غشای جنینی

16

دکتر پیریایی

2 ساعت

غشای جفت

17

 

فایل‌ها