نام درس: اصول استاندارد سازی و ایمنی فراورده ها

رشته علوم سلولی کاربردی، 2 واحد نظری

مسئول درس: دکتر رحیم پور

مدرس

نحوه ارائه

عنوان درس

ردیف

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

آشناییبا روند تولید محصولات سلول درمانی و سازمانهای نظارتی (FDA, EMA, ICH, PICS)

1

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

آشنایی با سیستم های تضمین کیفیت و کنترل کیفیت 

2

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

آشنایی با اصول GTP

3

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

آشنایی با اصول GMP

4

دکتر حسین زاده

2 ساعت تئوری

آشنایی با انواع استاندارد ها (ASTM, AABB, ISO, …)

5

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

اتاق تمیز

6

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

آشنایی با قوانین نظارتی بر فراورده های سلول-بافت

7

دکتر رحیم پور

   4  ساعت تئوری

معرفی تست های کنترل کیفی جهت فراوره های سلولی (مواد اولیه- بینابینی و فراورده نهایی)

8 و9

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

انواع روش های استریل سازی و تولید آسپتیک

10

دکتر حسین زاده

4 ساعت تئوری

ارزیابی پیش کلینیکی فراورده های سلول درمانی

11و 12

دکتر حسین زاده

4 ساعت تئوری

ارزیابی کلینیکی فراورده های سلول درمانی

13 و 14

دکتر حسین زاده

2 ساعت تئوری

اصول تهیه CTD

15

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

معتبر سازی و مستند سازی

16

دکتر رحیم پور

2 ساعت تئوری

آشنایی با اصول ایمنی زیستی

17

 

 

 

 

فایل‌ها