واحد: 2 واحد نظری  درس: اصول تکوین ارگان ها- ترم2 سلولی کاربردی 
 

جلسه

عنوان مبحث

تعداد ساعت

مدرس

 

فرآورده هاى بافت ساخته و روشهاى ساخت، ترميم و جايگزينى بافتهاى؛

2

دکتر تقی پور

1

دستگاه قلبى و عروقى

2

دکتر تقی پور

2

دستگاهغضروف

2

دکتر تقی پور

3

دستگاه گوارش

2

دکتر حیدری

4

غدد درون ريز

2

دکتر رحیم پور

5

غدد درون ريز

2

دکتر تقی پور(دیابت)

6

سلولهاى سيستم هماتوپويتيك

2

دکتر تقی پور

7

چشم

2

دکتر حیدری

8

عصب

2

دکتر تقی پور

9

كرانيوماگزيلو فاسيال و دندان

2

دکتر بهلولی

10

چشم

2

دکتررحیم پور

11

دستگاه عضلانى و اسكلتى

2

دکتر حسین زاده

12

دستگاه تنفس

4

دکتر تقی پور

13

پوست

2

دکتررحیم پور

14

پستان

2

دکترزالی

15

مدلهاى بافت ساخته جهت تستهاى آزمايشگاهى داروها 1

2

دکتررحیم پور

16

مدلهاى بافت ساخته جهت تستهاى آزمايشگاهى داروها 2

2

دکتررحیم پور

 
 
 

فایل‌ها