بانک های سلولی بافت و اعضا- رشته مهندسی بافت

 

تاریخ

موضوع جلسه

نام و نام خانوادگي استاد

تئوری/عملی

1

بیوبانکینگ

دکتر حکیمه زالی

2 ساعت نظری

2

اصول بهینه ساخت(GMP)

دکتر اعظم رحیم پور

2 ساعت نظری

3

پیوند داخل رحمی

دکتر پیریایی

2 ساعت نظری

4

Cell cycle synchronize

دکتر رحیم پور

2 ساعت نظری

5

بانک سلول ،مغز استخوان ،بند ناف ،چشم،پوستاستخوان

دکتر حکیمه زالی

2 ساعت نظری

6

سلول درمانی (شبکیه )

دکتر حیدری

2 ساعت نظری

7

جداسازی سلول های خونی

دکتر حسین زاده

2 ساعت نظری

8

سلول درمانی گوارش

دکتر بقایی

2 ساعت نظری

9

دیابت

دکتر تقی پور

2 ساعت نظری

10

سلول درمانی(چشم )

دکتر حیدری

2 ساعت نظری

11

سلول درمانی(چشم )

دکتر حیدری

2 ساعت نظری

12

سلول درمانی در قلب

دکتر تقی پور

2 ساعت نظری

13

سلول درمانی(جراحی مغزو اعصاب )

دکتر یزدانی

2 ساعت نظری

14

سلول درمانی(استخوان و غضروف)

دکتر حیدری

2 ساعت نظری

15

سلول درمانی(استخوان و غضروف)

دکتر حیدری

2 ساعت نظری

16

سلول درمانی(هماتولوژی پیوند )

دکتر بهلولی

2 ساعت نظری

17

مواد دندانی

دکتر بهلولی

2 ساعت نظری

 

 

فایل‌ها