گروه مهندسی بافت و پزشکی بازساختی در دانشکده فن آوری های نوین پزشکی در سال 1392 همزمان با بازگشایی رسمی دانشکده با هدف اصلی تربیت دانشجویان متخصص در حوزه مهندسی بافت و سلول درمانی راه اندازی شد.همچنین در سال 1393رشته علوم سلولی کاربردی در این گروه به ثبت رسیده است. از اهداف دیگر این گروه بهره گیری از فناوریهای نوین در جهت بازیابی و ترمیم بافتهای آسیب دیده با سود جستن از متخصصین مختلف در حوزه های فناوری سلولهای بنیادین، مهندسی مواد زیستی، مهندسی بافت، بافت شناسی و نانوتکنولوژی و با فراهم سازی امکانات و تجهیزات لازم بستری مناسب را جهت ایجاد محصولات کاربردی در حیطه مهندسی بافت و طب باز ساختی به وجود آورده است.

آشنایی با گروه

نکته: قسمت تاریخچه گروه به درباره ما تغییر کند

با توجه به پیشرفت های گسترده در حوزه طب بازساختی در دنیا و اهمیت توسعه این رویکرد نوین درمانی در کشور عزیزمان ایران، گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی در دانشکده فناوری های نوین پزشکی بر پایه پتانسیل های علمی و عملی در سال ۱۳۹۲ تاسیس شده است.این گروه از سال ۱۳۹۳ در رشته های مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی از طریق آزمون دکتری تخصصی وزارت بهداشت و درمان دانشجو گرفته است.

فایل‌ها