تجهیزات:

Freeze dryer

Tissue planer

تجهیزات مربوط به میکروسکوپ الکترونی

 

میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)

ترموسایکلر

الکتروفورز اسیدهای نوکلئیک

الکتروریسی

Real Time PCR

 

 

فایل‌ها