برنامه هفتگی  مهندسی بافت، ترم بهمن 94-95

15-13

12-10

10-8

 

بیو انفورماتیک، روش تحقیق، و روش های کارآزمایی بالینی

مبانی بیوفیزیک

بیومکانیک

شنبه

 

مکانیسم ترمیم ارگان ها و فراورده های بافت ساخته

نانوبیوتکنولوژی

 

یکشنبه

 

کشت سه بعدی بافت

ژورنال کلاب های دانشکده فنآوریهای نوین

دوشنبه

بانک های سلولی  بافتی و اعضاء

سلولهای بنیادی و کشت سلول

مبانی فارماکولوژی

سه شنبه

 

بیولوژی وایمونولوژی پیوند

 

چهارشنبه

 

 

 

فایل‌ها