ترم دوم (بهمن) سال تحصیلی 96-97

ترم 1 مهندسی یافت

 

روز

8-10

10-12

13-15

2شنبه

-

-

کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی بافت (کلاس 1)

3شنبه

-

اصول پیام رسانی سلول (کلاس 2)

اصول ارزیابی و مکانیک بافتها و داربست ها (کلاس 2)

4 شنبه

اصول تکوین و ترمیم اندامها (کلاس 1)

مدل های حیوانی (کلاس 1)

روش های ساخت و مشخصه یابی داربست (کلاس 1)

 

 

فایل‌ها