برنامه ی هفتگی رشته ی سلولی کاربردی

ترم دوم سال تحصیلی 97-98

سلولی کاربردی

ایمنولوژی پیوند 13 تا 15

آسیب شناسی با تکیه بر سلول درمانی 10 تا 13

حیوانات آزمایشگاهی و ترانس ژنیک (تئوری و عملی)  8 تا 10

3شنبه

-

کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی 11 تا 14

سیگنالینگ سلولی پیشرفته (تئوری و عملی) 8-11

4شنبه

 

 

فایل‌ها