برنامه ی هفتگی مهندسی بافت

ترم دوم سال تحصیلی 97-98

مهندسی بافت

 

مطالعه مدل های حیوانی (تئوری و عملی) 13 تا 15

اصول ارزیابی مکانیک بافتها و داربست ها (تئوری و عملی)

11 تا 13

روش های ساخت و مشخصه یابی داربست ها (تئوری و عملی)  8 تا 11

1شنبه

مهندسی ژنتیک و ژن درمانی 13تا 15

کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی بافت 10 تا 12

اصول پیام رسانی سلول (تئوری و عملی) 8 تا 10

2شنبه

 

 

فایل‌ها