ترم 1 سلولی کاربردی 

کلاس 1

8-10

10-12

13-15

1شنبه

-

-

سیگنالینگ سلولی پیشرفته (کلاس 2)

2شنبه

-

ایمنولوژی پیوند ( کلاس 2)

-

3 شنبه

مهندسی ژنتیک (کلاس 2)

-

آسیب شناسی با تکیه بر سلول درمانی (کلاس 1)

4شنبه

-

-

حیوانات آزمایشگاهی و ترانس ژنیک (کلاس 1)

 

 

فایل‌ها