برنامه هفتگی  علوم سلولی کاربردی ، ترم بهمن 94-95

15-13

12-10

10-8

 

بیو انفورماتیک، روش تحقیق، و روش های کارآزمایی بالینی

 

 

شنبه

 

 

 

یکشنبه

اناتومی و جنین شناسی عمومی

 

ژورنال کلاب های دانشکده فنآوریهای نوین

دوشنبه

کاربرد سلول درمانی و بانک های سلولی

 

سلولهای بنیادی و کشت سلول

مبانی فارماکولوژی

سه شنبه

هماتولوژی

بیولوژی وایمونولوژی پیوند

بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته

چهارشنبه

 

 

 

فایل‌ها