نیمسال اول سال تحصیلی 97-98 رشته ی مهندسی بافت و سلولی کاربردی

 

شروع ترم 31 شهریور

 

13-15

10-12

8-10

روز

روش های مطالعه بافتی (مهندسی بافت=ترم3)=دکتر خانی

روش های ارزیابی سلولی –ملکولی (مهندسی بافت=ترم 1 و ترم3)= دکتر رحیم پور

روش های ارزیابی سلولی –ملکولی (مهندسی بافت=ترم 1 و ترم3)= دکتر رحیم پور

شنبه

بیولوژی سلولی و ملکولی پیشرفته (سلولی کاربردی=ترم1)=دکتر زالی

کاربرد سلول درمانی و بانک های سلولی (سلولی کاربردی=ترم3) =11- 13 =دکتر زالی

بیوانفورماتیک=3 واحدی (8- 11)=(مهندسی بافت=ترم1)= دکتر رحیم پور

1 شنبه

اصول مهندسی بافت (مهندسی بافت=ترم1)

تکنیک های پیشرفته سلولی و ملکولی (سلولی کاربردی=ترم1)(10-13)=دکتر رحیم پور

کشت 2 بعدی و 3 بعدی سلول (مهندسی بافت=ترم1)=دکتر آجودانیان

2 شنبه

مبانی مواد (مهندسی بافت=ترم1)=دکتر حسین زاده

سامانه های نوین پزشکی (مهندسی بافت=ترم3)=دکتر زالی

مبانی ایمنولوژی و ایمنولوژی پیوند (مهندسی بافت=ترم3)=دکتر هاشمی

3 شنبه

اصول استانداردسازی فرآورده ها و ایمنی زیستی (سلولی کاربردی=ترم1)=دکتر رحیم پور

اصول سلول های بنیادی(سلولی کاربردی=ترم1 )

11-13=دکتر آجودانیان

بیوانفورماتیک، روش تحقیق، روش های کارآزمایی بالینی=2 واحدی(8- 11) (سلولی کاربردی=ترم1)=دکتر رحیم پور

4 شنبه

 

فایل‌ها