دکتر بهرام کاظمی دمنه

رشته تحصیلی

انگل شناسی

مرتبه علمی

استاد

تلفن

(داخلی142)149- 88666135

E-mail

bahram_14@yahoo.com
kazemi@sbmu.ac.ir

  

 

 

 

فایل‌ها