دکتر کاظم شریفی

رشته تحصیلی

پزشکی مولکولی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

(داخلی302)149- 88666135

E-mail

k.sharifi@sbmu.ac.ir
drksharifi@yahoo.com

  

 

فایل‌ها