دکتر محمد آجودانیان

رشته تحصیلی

Doctor of Engineering

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

(داخلی304)149- 88666135

E-mail

ajoudanian@sbmu.ac.ir

  

 
 

فایل‌ها