دکتر مژگان بنده پور

رشته تحصیلی

زیست فناوری پزشکی 

مرتبه علمی

استاد

تلفن

(داخلی308)149- 88666135

E-mail

Bandehpour@gmail.com m.bandehpour@sbmu.ac.ir

  

 

فایل‌ها