دکتر جواد رنجبری

رشته تحصیلی

بیوتکنولوژی دارویی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

(داخلی314)149- 88666135

E-mail

ranjbarijavad@sbmu.ac.ir
ranjbarijavad@yahoo.com

  

 

فایل‌ها