طرح درس واحد خون شناسی و انتقال خون

گروه:مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

پیش نیاز یا همزمان:ندارد

تعداد واحد:۲ واحد

 نوع واحد: ۱.۵ واحد تئوری –۰.۵ واحد عملی

هدف از ارایه این درس:

این درس دارای اهداف ذیل میباشد

 • آشنایی با روند تکامل سلولهای خونی از مغز استخوان تا جریان خون
 • بیماری های درگیر کننده سیستم ایمنی و راه های تشخیص و درمان ها
 • آشنایی با سیستم انعقاد خون و بیماری های درگیر کننده سیستم انعقادی
 • آشنایی با اصول انتقال خون
 • آشنایی با گروه های خونی شایع
 • آشنایی با فراورده های خونی (نحوه آماده سازی، نگهداری، تزریق، عفونت های قابل انتقال از طریق آنها)
 • معرفی مدل های حیوانی هماتوپویزیز در بیماری های خونی
 • آشنایی با تست های خون سازگاری و بررسی رفتار گلبول های سفید در مواجه با محصولات طب بازساختی 

منابع درس شامل موارد زیر میباشد:

 • Postgraduate Haematology, 7th Edition, A. Victor Hoffbrand, Douglas R. Higgs, David M. Keeling, Atul B. Mehta
 • Textbook of Blood Banking and Transfusion Medicine, 2nd Edition, Sally V. Rudmann
 • کتاب خون شناسی، انعقاد و طب انتقال خون، هنری دیویدسون

 

 

در جدول زیر تقسیم بندی کلاس های درسی ارایه شده است:

دریف

عنوان

هدف

نوع واحد

ساعت ارایه

مدرس

۱

آشنایی با روند تمایز سلولهای بنیادی خونساز به رده های خونی

 • آشنایی اولیه با سلول بنیادی خونی
 • معرفی انواع رده های خونی
 • آشنایی با روند تمایز سلول ها در سطح مولکولی
 • نحوه مهاجرت سلولهای تمایز یافته به خون محیطی

تئوری

 

دکتر بهلولی

۲

اختلالات اریتروسیت ها

 • معرفی انواع آنمی
 • معرفی آنمی وابسته به نقص در تولید آهن
 • معرفی آنمی به دلیل نقص در سنتز هم
 • آنمی مگالوبلاستیک

تئوری

 

دکتر بهلولی

۳

اختلالات اریتروسیت ها

 • معرفی اختلالات ارثی در سنتز هموگلوبین
 • بیماری سیکل سل
 • آنمی آپلاستیک

تئوری

 

دکتر بهلولی

۴

ناهنجاری های گلبول های سفید

 • اختلالات غیر بدخیمی درگیر کننده گلبول های سفید خون
 • معرفی راهکار های درمان

تئوری

 

دکتر بهلولی

۵

ناهنجاری های گلبول های سفید

 • معرفی انواع لوسمی (حاد و مزمن)
 • معرفی راهکار های درمان

تئوری

 

دکتر بهلولی

۶

ناهنجاری های گلبول های سفید

 • معرفی انواع لنفوم (هوکچین و غیر هوکچین
 • معرفی راهکار های درمان

تئوری

 

دکتر بهلولی

۷

انعقاد و فیبرینولیز

 • معرفی مسیرهای انعقاد خون
 • فیبرینولیز
 • بیماریهای درگیر کننده سیستم انعقادی
 • معرفی راهکارهای درمانی

تئوری

 

دکتر بهلولی

۸

اصول انتقال خون

 • معرفی اصول اولیه انتقال خون
 • معرفی گروه های خونی شایع

تئوری

 

دکتر بهلولی

۹

اصول انتقال خون

 • آشنایی با فراورده های خونی
 • بیماریهای عفونی قابل انتقال از طریق تزریق آنها

تئوری

 

دکتر بهلولی

۱۰

مدل های حیوانی هماتوپویزیز در بیماری های خونی

 • آشنایی با مدل های حیوانی پرکاربرد برای بیماری های خونی

تئوری

 

دکتر بهلولی

۱۱

معرفی دستگاه سل کانتر

 • معرفی کلی دستگاه های سل کانتر و نحوه عملکرد آن ها

عملی

 

دکتر بهلولی

۱۲

شناسایی سلول های خونی با میکروسکوپ

 • شناسایی سلول های خونی نرمال و بیمار ریز میکروسکوپ
 • مشاهده لام  خونی بیماری های دیگر کننده سیستم خونساز (آنمی، لوسمی و لنفوم ها)

عملی

 

دکتر بهلولی

۱۳

ارزیابی سیستم انعقادی در شرایط آزمایشگاهی

 • ارزیابی سیستم انعقادی در شرایط آزمایشگاهی از نظر فعالیت پلاکت ها و فاکتور های انعقادی

عملی

 

دکتر بهلولی

۱۴

ارزیابی گروه های خونی

 • معرفی تست های ارزیابی گروه های خونی و تست مهم انتقال خون

عملی

 

دکتر بهلولی

۱۵

انجام تست های خونسازی برای محصولات طب بازساختی

 • انجام تست های خون سازگاری
 • بررسی عملکرد سیستم ایمنی در مواجه با سیستم ایمنی در شرایط آزمایشگاهی

عملی

 

دکتر بهلولی

 

 

 

فایل‌ها