هیات علمی وابسته

                                               

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دانشیار گروه بیوشیمی

دکتر معصومه رجبی بذل

استاد گروه پوست

دکتر حمیده  مروج

استاد گروه هماتولوژی

دکتر عباس حاج فتحعلی

دانشیار گروه انکولوژی اطفال

دکتر بی بی شهین شمسیان

استاد یار گروه ایمونولوژی

دکتر محمود مسیحا هاشمی

دانشیار گروه آناتومی

دکتر عباس پیریایی

دانشیار گروه مواد دندانی

دکتر فهیمه السادات طباطبایی

استاد یار گروه مواد دندانی

دکتر هانیه نوجه دهیان

دانشیار گروه هماتولوژی تربیت مدرس

دکتر مسعود سلیمانی

دانشیار گروه جراحی دهان فک و صورت

دکتر آرش خجسته

استاد گروه چشم

دکتر علیرضا برادران رفیعی

استاد یار مرکز تحقیقات ژنومیک

دکتر سید محمود میریونسی

 

فایل‌ها