لیست دانشجویان گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

 

 

اساتید مشاور

اساتید راهنما

عنوان پایان نامه

نام دانشجو

ردیف

دکتر عباس حاج فتحعلی

دکتر حکیمه زالی

دکتر حسن نیک نژاد

دکتر علیرضا برادران رفیعی

ارزیابی تکثیرسلولهای اندوتلیال قرنیه کشت شده روی داربست پلی کاپرولاکتون حاوی نانوذرات کیتوزان ازطریق فعال کردن آنزیم تلومرازومهارمسیرسیگنالینگ ROCK

 

طاهر طیبی

۱

دکتر مسعود سلیمانی

دکتر مریم رضایی راد

دکتر آرش خجسته

دکتر محمد صالحی

مقایسه قدرت استخوان سازی سلولهای بنیادی پرتوان القایی وسلولهای بنیادی مزانشیمی گرفته شده از چربی انسانی کشت داده شده روی داربست های سه بعدی پرینت شده هیدروکسی آپاتیت-بتا تری کلسیم فسفات پوشش داده شده با کلاژن درداخل وخارج از بدن

 

شیدا هاشمی

۲

دکتر محمد مهدی خانی

دکتر حسن نیک نژاد

دکتر حبیب الله پیروی

بررسی کارامدی هپاتوسیت های انکپسوله شده درآلژینات به همراه فاکتوررشدبرروی داربست سلول زدایی شده کبد موش

بهرام جامبر نوشین

۳

دکتر آرش خجسته

دکتر سیم زر حسین زاده

دکتر عبدالرضا اردشیری لاجیمی

دکتر مسعود سلیمانی

ارزیابی قدرت ترمیمی سلولهای مزانشیمی مشتق از BFPانسانی بهمراه داربست سلولی کرباپل کیتوزان حاوی کورکومین در مدل موشی زخم درجه ۳

علی گلچین

۴

دکتر عبدالرضا اردشیری لاجیمی

دکتر مسعود سلیمانی

دکتر آرش خجسته

دکتر سیم زر حسین زاده

ساخت و مشخصه یابی داربست نانوفیبری پلی یورتان-آمنیون-ژلاتین جهت رشد و تمایز کراتینوسیت (درون تنی- برون تنی)

معصومه استاجی

۵

دکتر سیم زر حسین زاده

دکتر محمد مهدی خانی

دکتر مسعود سلیمانی

ارزیابی کارامدی داربست فیبری بر پایه PGSدر کاربردهای مهندسی بافت دریچه قلبی

محمود رکابگردان

۶

دکتر سمیرا محمدی یگانه

دکتر محمد صالحی

دکتر عبدالرضا اردشیری لاجیمی

بررسی بیان miRNAهای 31, 199a-5p, 125b-50 و ژن های هدف آن ها Foxp3 ٬ LIF ٬ FGFR2 در بیماران دارای شکست مکرر لانه گزیمی جنین متعاقب تزریق داخل رخمی سلول های تک هسته ای خون محیطی اتولوگ

آزیتا آذرپور

۷

دکتر محمد سعادت

دکتر محمد حسین نصر

دکتر آرش خجسته

دکتر مسعود سلیمانی

بررسی ایمنی و تاثیر تزریق اگزوزوم های مشتق از سلول های بنیادی مزانشیمی آلوژن ترانسفکت شده با mir-124در میزان ناتوانی بیماران با استروک ایسمیک حاد

لیلا دهقانی

۸

 

فایل‌ها