ردیف

سرفصل مطالب

مدت

مدرس

1

تاریخچه استفاده از حیوانات در تحقیقات (تعریف حیوانات آزمایشگاهی)٬ملاحظات اخلاقی

1 ساعت

دکتر حیدری

2

خصوصیات حیوانات آزمایشگاهی جهت استفاده در تحقیقات

1 ساعت

دکتر حیدری

3

روشهای مختلف استریلیزاسیون و ضدعفونی لوازم مصرفی در حیوانخانه

1 ساعت

دکتر حسین زاده

4

حیوانات ترانس ژنتیک و موارد مصرف در تحقیقات

1 ساعت

دکتر تقی پور

5

آشنایی با برخی از بیماریهای شایع حیوانات آزمایشگاهی٬آشنایی با برخی از بیماریهای ناقله توسط حیوانات آزمایشگاهی

1 ساعت

دکتر فرنیا

6

کاربرد نژادها و معرفی گونه ها و زیرگونه های مختلف موش کوچک آزمایشگاهی

1 ساعت

دکتر حیدری

7

حیوانات آزمایشگاهی که بیشتر در تحقیقات از آنها استفاده می شود

1 ساعت

دکتر حسین زاده

8

مشخصات آناتومیکی و فیزیولوژیکی و بیولوژیکی موش کوچک آزمایشگاهی

شرایط نگهداری و رفتار و پرورش موش کوچک آزمایشگاهی

1 ساعت

دکتر تقی پور

9

مشخصات آناتومیکی و فیزیولوژیکی و بیولوژیکی موش بزرک آزمایشگاهی

1 ساعت

دکتر تقی پور

10

اشرایط نگهداری و پرورش موش بزرگ آزمایشگاهی

1 ساعت

دکتر حسین زاده

11

هامستر مشخصات آناتومیکی و فیزیولوژیکی و بیولوژیکی هامستر

1 ساعت

دکتر تقی پور

12

خوکچه های و-کاربرد نژادها و معرفی گونه ها و زیرگونه های مختلف خوکچه هندی و شرایط نگهداری و پرورش خوکچه هندی

1 ساعت

دکتر تقی پور

13

خرگوش آزمایشگاهی و-کاربرد نژادها و معرفی گونه ها و زیرگونه های مختلف  خرگوش آزمایشگاهی وشرایط نگهداری و پرورش خرگوش آزمایشگاهی

1 ساعت

دکتر حیدری

14

آناتومی٬روش های مختلف تزریق و بیهوشی و موارد مورد استفاده در این موضوع

1 ساعت

دکتر حیدری

15

روش های مختلف خونگیری و بخیه زدن و ریکاوری

1 ساعت

دکتر حیدری

16

انواع روش ها مدلینگ موجود برای بیماری های مختلف

1 ساعت

دکتر حیدری

17

جداسازی هپاتوسیت و کشت آنها

1 ساعت

دکتر حیدری

 

مطالعه مدل های حیوانی ( 2 واحد= 1 تئوری +1 عملی) برای مهندسی بافت و سلولی کاربردی. مسئول: دکتر حیدری

 

 

عملی درس مطالعه مدل های حیوانی‌= 1واحد

عملی 0.75 واحد= دکتر خانی

0.25 واحد = دکتر حیدری

فایل‌ها