معاونت آموزشی دانشکده

دکتر سیم‌زر حسین زاده

استادیار  گروه مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی

اطلاعات تماس با معاونت :

S.hosseinzadeh@sbmu.ac.ir
شماره تماس: 88666136- 021    داخلی: 601
رزومه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست