برنامه آموزشی گروه نانوتکنولوژی پزشکی در نمیسال اول سال 1399-1400

 

نوع واحد

تعداد واحد

کد

عنوان درس

ردیف

اجباری

2 واحد نظری

09

نانوبیوتکنولوژی پیشرفته

1

اجباری

 3 واحد نظری

11

نانومواد پیشرفته

2

اجباری

2 واحد نظری

13

روش تحقیق در علم و فناوری نانو

3

اختیاری

3 واحد= 2 نظری و 1 عملی

17

کاربرد نانوفناوری در طب بازساختی

4

اختیاری

2 واحد نظری

15

ویروس شناسی و نانوفناوری پزشکی

5

اختیاری

2 واحد=1 نظری و 1 عملی

20

فارماکوکینتیک نانوذرات

6

تعداد کل واحد = 14 واحد

 

 

برنامه آموزشی رشته مهندسی بافت و سلولی کاربردی در نمیسال اول سال 1399-1400

 

ترم 3 سلولی کاربردی

ترم 3 مهندسی بافت

بانک سلولی و سلول درمانی (3 واحد نظری)

روش های مطالعه بافتی (1 واحد نظری+ 1واحد عملی)

-

سامانه های نوین پزشکی (2 واحد نظری)

-

مبانی ایمنولوژی و ایمنولوژی پیوند (2 واحد نظری)

-

اصول تکوین و ترمیم اندامها (2 واحد نظری)

-

بانک های سلولی بافت و اعضا (2 واحد نظری)

-

اصول  تجاری سازی و استاندارد سازی محصولات مهندسی بافت (2 واحد نظری)

تعداد کل واحد 3 واحد

تعداد کل واحد 12 واحد

 

 


 

فایل‌ها