نام درس: مهندسی سلول

رشته: علوم سلولی کاربردی

تعداد واحد: 2 واحد نظری

استاد مسئول درس: دکتر مریم روحانی

ساعت

نام استاد

رئوس مطالب

ردیف

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

مقدمه ای بر زیست شناسی سامانه های مولکولی

1

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

ساختار ژن در پروکاریوت ها و یوکاریوت ها

2

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

تنظیم بیان ژن در پروکاریوت ها

3

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

تنظیم بیان ژن در یوکاریوت ها

4

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

خود تنظیمی و موتیف های شبکه

5

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

برنامه های موقتی و ساختار کلی شبکه های رونویسی

6

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

موتیف های شبکه در شبکه های تکوینی و مسیرهای انتقال پیام سلولی

7

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

تغییرات فولدینگ، تشخیص و تصحیح آنها

8

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

طراحی شبکه ژنی بهینه و مدل سازی مسیرهای بیولوژیک

9

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

قوانین دخیل در تنظیم بیان ژنی

10

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

دینامیک تکاملی

11

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

پلاسمید ها و ترانسپوزون ها

12

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

تنظیم بیان ژن پس از رونویسی

13

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

تکنیک های ژنتیک مولکولی

14

2 ساعت نظری

دکتر اسدیان

تمرین و کار با نرم افزار  MATLAB

15

2 ساعت نظری

دکتر اسدیان

تمرین و کار با نرم افزار  MATLAB

16

2 ساعت نظری

دکتر روحانی

کاربرد مهندسی سلول در بیماری ها و عملکرد داروها

17

 

فایل‌ها