13-15

10-12

8-10

ترم 3 مهندسی بافت –ترم 3 سلولی کاربردی

 

 

 

شنبه

 

 

 

یکشنبه

-

بانک سلول و سلول درمانی

مهندسی سلول

دوشنبه

اصول تکوین و ترمیم اندامها

مطالعه مدل های حیوانی

هماتولوژی

سه شنبه

اصول تجاری سازی و استاندارد سازی محصولات مهندسی بافت

 

کاربرد نانوتکنولوژی در مهندسی بافت- کاربرد نانو و بیوتکنولوژی در سلول درمانی

چهار شنبه

 

فایل‌ها