- مهندسی بافت پوست با استفاده از پرده آمنیون و سایر داربست های زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری

- طراحی و ساخت تراشه الکترومکانیکی اندازه گیری سریع میزان آنتی بادی IgG1

- بیان پروتئین نوترکیب متصل شونده به VEGFدر سلول های CHO

-طراحی وساخت بیوراکتورهای مهندسی بافت

-مکانوبیولوژی  سلول های بنیادی و کاربرد آن در تمایز به سلول های قلب و عروق

- شناسایی مارکرهای بیومکانیکی سلول های سرطانی و تشخیص میزان تهاجم

- پزشکی شخصی محور در پیش بینی روش درمانی سرطان کولون و لنفومای هوچکین

-مهندسی بافت استخوان

- زیست داربست های مهندسی بافت چشم

- رسانش هدفمند با استفاده از نانومیکروحامل ها

- زیست داربست های هوشمند به منظور ترمیم زخم

- طراحی وساخت میکروفلویدیک جهت مدل سازی برون تنی

- ساخت میکروبیدهای کلاژنی در سایزهای مختلف در مهندسی بافت جهت آزادسازی تدریجی مواد دارویی و فاکتورهای رشد

فایل‌ها