برنامه دکترای رشته پزشکی مولکولی – دانشکده فناوریهای نوین پزشکی-د.ع.پ.شهید بهشتی-نیمسال اول

ایام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

پیام رسانی سلولی و بیولوژی سیستم

بیوشیمی پروتئین ها

 

 

دوشنبه

 

ژنتیک مولکولی

 

 

سه شنبه

 

اصول هدف درمانی مولکولی

 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه دکترای رشته پزشکی مولکولی – دانشکده فناوریهای نوین پزشکی-د.ع.پ.شهید بهشتی-نیمسال دوم

ایام هفته

10-8

12-10

16-14

18-16

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

اپیدمیولوژی  مولکولی

اساس مولکولی بیماریها

 

 

دوشنبه

اساس مولکولی بیماریها

 

 

 

سه شنبه

تازه های پزشکی مولکولی

 

 

 

چهار شنبه

فیزیوپاتولوژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل‌ها