جمعه ٢١ مرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
 
منو اصلی
 
 
 

تجهیزات:

Freeze dryer

Tissue planer

تجهیزات مربوط به میکروسکوپ الکترونی

 

میکروسکوپ نیروی اتمی(AFM)

ترموسایکلر

الکتروفورز اسیدهای نوکلئیک

الکتروریسی

Real Time PCR