دوشنبه ٠٢ خرداد ١٤٠١ - 
1 2
 
 
منو اصلی
 
 
 

بسمه تعالی

اسامی دانشجویان دوره اول (1387) دکترای زيست فناوري پزشکی (فارغ التحصیل)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

امیر حسین تارمچی

ویروس شناسی

دکتر بهرام کاظمی

2

وحید جاجرمی

بیوتکنولوژی

دکتر بهرام کاظمی

3

مهدی منوچهری

ژنتیک

دکتر بهرام کاظمی

4

زهرا یادگاری

ایمونولوژی

دکتر مژگان بنده پور

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره دوم (1388) دکترای زيست فناوري پزشکی (فارغ التحصیل)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

اکرم جلالی

ژنتیک

دکتر بهرام کاظمی

2

دکتر پوپک فرنیا

دامپزشکی

دکتر مژگان بنده پور

3

علی قنبری اسد

میکروبیولوژی

دکتر بهرام کاظمی

4

دکتر هادی میرزایی

پزشک

دکتر بهرام کاظمی

5

سعیده میلانی

میکروبیولوژی

دکتر مژگان بنده پور

 

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره سوم (1389) دکترای زيست فناوري پزشکی (فارغ التحصیل)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

شهر زاد اهنگر زاده

 

دکتر مژگان بنده پور

2

مریم دانشپور

بیوتکنولوژی

دکتر حسین قنبریان

3

مظاهر قلی پور ملک ابادی

بیوتکنولوژی

دکتر حسین قنبریان

4

دکتر رضا کیخا

پزشک

دکتر بهرام کاظمی

5

بهروز قنبری اصل

 

دکتر مژگان بنده پور

6

فاطمه یاریان

بیوشیمی

دکتر مژگان بنده پور

7

هاجر یعقوبی

 

دکتر مژگان بنده پور

 

 اسامی دانشجویان دوره چهارم (1390) دکترای زيست فناوري پزشکی (فارغ التحصیل)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

امین برخورداری

بیوتکنولوژی

دکتر بهرام کاظمی

2

زهرا بزی

بیوتکنولوژی

دکتر بهرام کاظمی

3

دکتر طاهره دنیوی

پزشک

دکتر بهرام کاظمی

4

وحیده طرح ریز

میکروبیولوژی

دکتر حسین قنبریان

5

عباس علی بخشی

بیوتکنولوژی

دکتر مژگان بنده پور

6

شیرین عیوضی

کارشناسی ارشد

دکتر مژگان بنده پور

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره پنجم (1391) دکترای زيست فناوري پزشکی (فارغ التحصیل)

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

محمد افتخار شیرکوهی

بیوتکنولوزی

دکتر حسین قنبریان

2

زهره بلندی

میکروبیولوژی

دکتر حسین قنبریان

3

واحده حسینی

ژنتیک

دکتر سمیرا محمدی یگانه

4

فاطمه رادمنش

بیوتکنولوژی میکربی

دکتر بهرام کاظمی

5

ارمیناعلاقبند بهرامی

بیوتکنولوژی

دکتر مژگان بنده پور

6

بهروز فرهادی

بیوتکنولوژی

دکتر بهرام کاظمی

7

زهره کریمی

بیوشیمی

دکتر سمیرا محمدی یگانه

8

حسین مهبودی

میکروبیولوژی

دکتر بهرام کاظمی

9

مریم وحدت لاسمی

فیزیولوژی گیاهی

دکتر محمد صالحی

 

 

 

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره ششم (1392) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

ریحانه حسین پور

بیوتکنولوزی

دکتر بهرام کاظمی

2

مریم السادات خرمگاه

بیوتکنولوژی

دکتر حسین قنبریان

3

زهرا داوودی

بیوتکنولوژی

دکتر مژگان بنده پور

4

سارا فرهی

سلولی مولکولی

دکتر محمد صالحی

5

ندا مخبریان

ژنتیک

دکتر حسین قنبریان

6

مریم السادات سید موسوی

میکروبیولوژی

دکتر حسین قنبریان

7

عارف شیرعلی پور

بیوتکنولوزی

دکتر وحید جاجرمی

8

فاطمه سادات طباطبایی

بیوتکنولوژی

دکتر بهرام کاظمی

9

حسن نور بازرگان

میکروبیولوژی

دکتر سمیرا محمدی یگانه

 

 

اسامی دانشجویان دوره هفتم بهمن (1393) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

سحر صادقی

زیست ... سلولی ..

دکتر مژگان بنده پور

2

مسعود گندمکار

بیوتکنولوژی

دکتر مژگان بنده پور

3

فاطمه ابرقویی

بیوتکنولوژی

دکتر بهرام کاظمی

4

زهره جعفری

بیوتکنولوژی کشاوری

دکتر مژگان بنده پور

5

مینا سعادت

میکروبیولوژی

دکتر مژگان بنده پور

 

 

اسامی دانشجویان دوره هشتم (1394) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

دلسوز رضایی

میکروبیولوژی

دکتر محمد صالحی

2

عفت نوری

میکروبیولوژی

دکتر بهرام کاظمی

3

هانیه رضایی

میکروبیولوژی

دکتر بهرام کاظمی

 

 

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره نهم (1395) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

نادر هاشمی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر بهرام کاظمی

2

     فاطمه صابری

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر محمد صالحی

3

     مرضیه  سامنی

بیوشیمی

دکتر محمد صالحی

4

  زینب اسماعیل زاده

بیوتکنولوژی گیاهی

دکتر محمد صالحی

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره دهم (1396) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

شهره فرهادی

بیوتکنولوژی کشاورزی

دکتر حسین قنبریان

2

یلدا خزایی

زیست ..سلولی(تکوین)

دکتر حسین قنبریان

3

سپیده غنی

میکروبیولوژی

دکتر مژگان بنده پور

4

صفرعلی احمدی زاد

بیوتکنولوژی میکروبی

دکتر سمیرا محمدی یگانه

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره یازدهم (1397) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

افشین عبدی قویدل

ژنتیک مولکولی

دکتر بهرام کاظمی

2

ابوالقاسم اسدی ساغندی

ایمونولوژی

دکتر مژگان بنده پور

3

زهرا ابراهیمی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر وحید جاجرمی

4

ناهید حیدری هفشجانی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر محمد صالحی

5

شاهین آغه میری

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر حسین قنبریان

 

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره دوازدهم (1398) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

سجاد نجفی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر رنجبری و دکترسوری

2

طیبه پیله چی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر صالحی و دکتر کاظمی

3

شیرین احمدی

زیست .. سلولی و مولکولی

دکتر قنبریان و دکتر شریفی

4

رضوان محمدی

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر یاریان و دکتر کاظمی

 

 

اسامیدانشجویان دوره سيزدهم (1399) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

امینه خوش نظر

بیوتکنولوژی

 دكتر محمدي يگانه

2

اکرم رمضانی

بیوتکنولوژی کشاورزی

دكتر حسني 

3

فاطمه سادات قاسمی

انگل شناسی پزشکی

دكتر قنبريان 

4

آلا سمیر نعمه

-

 

5

مریم همتی

بیوتکنولوژی پزشکی

دكتر محمدي يگانه

 

 

 

اسامی دانشجویان دوره چهاردهم (1400) دکترای زيست فناوري پزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد

استاد راهنما

1

بهنام حسن نژاد اصل

زيست فناوري پزشكي

 

2

ساناز خاتمي

زيست فناوري پزشكي

 

3

مريم رضا خاني طالقاني

سلولي و مولكولي (ژنتيك)

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشکده فناوری های نوین پزشکی شهید بهشــتی
آدرس : تهران - خیابان ولیعصر(عج) بالاتر از تقاطع میرداماد، خیابان قبادیان غربی پلاک53، دانشکده فناوری های نوین پزشکی

تلفن : 88666136- 021
پست الکترونیک : atm@sbmu.ac.ir

 

© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.