اصول ارزیابی مکانیک بافتها و داربست ها2 واحد (1.5 تئوری + 0.5 عملی)

مسئول: دکتر خانی

 

ردیف

موضوع 

 

جلسه اول

مفاهیم پایه:

آشنایی با مفاهم اولیه نیرو، تنش و کرنش (برش، فشار، کشش و خمش)

دکتر خانی

جلسه دوم

مفهوم الاستیسیته و روش های مختلف ارزیابی رفتار الاستیک بیومواد (بافت های حیاتی و اسکفولدها)

دکتر خانی

جلسه سوم

مفهوم هایپرالاستیسیته و روش های مختلف ارزیابی رفتار هایپرالاستیک بیومواد (بافت های حیاتی و اسکفولدها)

دکتر خانی

جلسه چهارم

مفهوم ویسکوالاستیسیته و و روش های مختلف ارزیابی رفتارویسکو الاستیک بیومواد (بافت های حیاتی و اسکفولدها)

دکتر خانی

جلسه پنجم

ارزیابی رفتار مکانیکی غشاء های بیولوژیک و تفسیر نتایج (دیواره شریان، پرده امنیوتیک، پوست و  پچ های  سنتزی (داربست صفحه ای))

دکتر خانی

جلسه ششم

ارزیابی رفتار مکانیکی بافت سخت (دندان ، استخوان و اسکفولدهای رایج در این حوزه) و تفسیر نتایج

دکتر خانی

جلسه هفتم

ارزیابی رفتار مکانیکی بافت نرم (ماهیچه، تاندون، لیگامان و ...) و تفسیر نتایج

دکتر خانی

جلسه هشتم

بیومکانیک سلولی ( ضرورت و کاربرد ان در سلول درمانی و مهندسی بافت)

دکتر خانی

جلسه نهم

روش های آزمایشگاهی ارزیابی رفتار مکانیکی سلول و بیومولکول : روشهای active

دکتر خانی

جلسه دهم

روش های آزمایشگاهی ارزیابی رفتار مکانیکی سلول و بیومولکول : روشهای passive

دکتر خانی

جلسه یازدهم

روش ازمون مکش میکروپیپت و کاربرد AFMدر ارزیابی رفتار مکانیکی سلول (اندازه گیری الاستیک و چسبندگی سلول با بستر و سلول با سلول)

دکتر خانی

جلسه دوازدهم

BioMEMsدر ارزیابی رفتار مکانیکی بافت و اسکفولد

دکتر خانی

جلسه سیزدهم

اشنایی با انواع روشهای ارزیابی دینامیکی و رئولوژی

دکتر خانی

مباحث عملی

 

 

ارزیابی خواص مکانیکی تک سلول زنده (میکروپیپت)

دکتر خانی

 

اشنایی با کار با AFMو گرفتن منحنی نیرو-جابه جایی از یک ماده

(تستIndentation )

دکتر خانی

 

امتحان

 

 

 

فایل‌ها