اصول پیام رسانی سلول(2=1.5 تئوری + 0.5 عملی )- رشته ی مهندسی بافت

مسئول: دکتر زالی

ردیف

سرفصل مطالب

ساعت ارائه

نحوه ارائه

مدرس

1

چرخه سلولی ، تکثیر و پیری سلول

1.5

نظری

دکتر تقی پور

2

آپپتوز

1.5

نظری

دکتر رحیم پور

3

روش های ارتباط سلولها و انواع رسپتورها

1.5

نظری

دکتر زالی

4

اصول سیگنالینگ سلولی

1.5

نظری

دکتر زالی

5

مسیرهای سیگنالینگ به واسطه رسپتورهای وابسته به Gپروتئین ها

3

نظری

دکتر زالی

6

مسیرهای سیگنالینگ به واسطه رسپتورهای آنزیمی

3

نظری

دکتر زالی

7

سرطان

1.5

نظری

دکتر زالی

8

 مسیرهای سیگنالینگ در سرطان

1.5

نظری

دکتر زالی

9

بررسی فرآیند EMTو MET

1.5

نظری

دکتر تقی پور

10

مسیرهای سیگنالینگ در فرآیندهای تمایزی

1.5

نظری

دکتر زالی

11

مسیرهای سیگنالینگ در سلول های بنیادی

1.5

نظری

دکتر رحیم پور

12

مسیرهای سیگنالینگ در فرآیندهای تکاملی

1.5

نظری

دکتر زالی

13

کنترل بیان ژن در سطح miRNA

1.5

نظری

دکتر رحیم پور

14

کنترل بیان ژن در سطح siRNA

1.5

نظری

دکتر رحیم پور

15

ماتریکس خارج سلولی

1.5

نظری

دکتر رحیم پور

 

 

فایل‌ها