گروه آموزشی بیوتکنولوژی

وضعیت استخدامی

مرتبه علمی

رشته تخصصی

نام هیات علمی و cv

رسمی

استاد

انگل شناسی

دکتر بهرام کاظمی دمنه

رسمی

دانشیار

ژنتیک مولکولی

دکتر مژگان بنده پور

رسمی

دانشیار

پزشکی مولکولی

دکتر حسین قنبریان

رسمی

دانشیار

علوم تشریحی

دکتر محمد صالحی

پیمانی

استادیار

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر سمیرا محمدی یگانه

پیمانی

استادیار

پزشکی مولکولی

دکتر کاظم شریفی

تعهد ضریب کا

استادیار

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر فاطمه یاریان

تعهد ضریب کا

استادیار

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر وحید جاجرمی

تعهد ضریب کا

استادیار

بیوتکنولوژی دارویی

دکتر جواد رنجبری

پیمانی(بیمارستان مسیح دانشوری)

استادیار

بیوتکنولوژی پزشکی

دکتر پوپک فرنیا

پیمانی(بیمارستان مسیح دانشوری)

استادیار

پزشکی مولکولی

دکتر عبدالرضا محمدنیا

  

 

 

دکتر بهرام کاظمی دمنه

 

دکتر مژگان بنده پور

 

دکتر حسین قنبریان نوشهر

مدیر گروه

 

دکتر محمد صالحی

 

دکتر سمیرا محمدی یگانه

 

دکتر کاظم شریفی

 

دکتر محمود حسنی

 

دکتر وحید جاجرمی

معاون آموزشی

 

دکتر جواد رنجبری

معاون پژوهشي

 

   

 

 

دكتر محمد آجودانيان

 

اعضاءهیات علمی گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست