اهداف و اولویت‌های گروه زیست فناوری پزشکی و پزشکی مولکولی دانشکده

 
اهداف آموزشی گروه
 •  ارتقاء کیفیت آموزش با کاربردی نمودن روش های تدریس و تاکید بیشتر بر آموزش های عملی و آزمایشگاهی
 • ترغیب روحیه دانش طلبی و تشویق برای یادگیری بهتر ودستیابی به انضباط آموزشی در دانشجویان و  ایجاد انگیزه و مشارکت فعال در امر آموزش بین دانشجویان.
 • تغییر در سرفصل های دروس و بروزرسانی آنها متناسب با دانش روز
 • ارتقاء کیفیت تدریس و آموزش با شرکت مدرسین گروه در کارگاههای روش تدریس ، روش طراحی آزمون و...
 • تلاش در جهت استفاده بهینه از امکانات آموزشی دانشگاه و کیفیت بخشیدن به وضعیت موجود آزمایشگاه ها به منظور آموزش

 
اهداف پژوهشی گروه
 •  پژوهش با محوریت فناوری و انجام پایان نامه های تقاضا محور با رویکرد همکاری با صنعت
 • توسعه مهارت های کاربردی دانشجویان با هدف اشتغال زایی آتی
 •  ارتقاء و توسعه همکاریهای پژوهشی گروه با سایر مراکز تحقیقاتی ملی و بین المللی
 •  هدفمند سازی پروژه های بنیادی و کاربردی به سمت بالین و درمان
 •  ارتقاء توانمندیها و مهارتهای پژوهشگران و تربیت محقق

 
اولویت‌های پژوهشی گروه
 • مهندسی و تولید پروتئین دارویی و واکسنهای نوترکیب
 • دستکاریهای ژنتیکی در سطح سلول های پروکاریوتی و یوکاریوتی با اهداف زیست فناورانه
 • دستکاری ژنوم جنین و همانند سازی با هدف اصلاح تکوین جنین
 • دستورزی ژنتیکی جنین و ژرم سل ها با اهداف درمانی و تولید حیوانات مدل بیماری
 • کاربرد RNAهای تنظیم‏ گر در مهندسی سلولی، پزشکی بازساختی و RNA therapy
 • کاربرد های درمانی RNAو اگزوزوم در بیماری های وابسته به سن (Age related disorders)
 • بررسی نقش ژنهای مختلف و ارزیابی سیگنالینگ سرطان
 • ارزیابی مهار سرطان با استراتژی های نوین از قبیل RNAتراپی، اگزوزوم تراپی و ایمونوتراپی
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست