• الف) اهداف کلان ( اهداف گروه آموزشی):

    • برنامه ریزی، توسعه و بکارگیری دانش ملی در زمینه مهندسی بافت و سلول های بنیادی با در نظر گرفتن اولویت های سازمانی
    • مشارکت در عرصه های ملی و بین المللی از طریق ایجاد بستر و فضای مناسب برای یادگیری و یاددهی دانش و فناوری مهندسی بافت و علوم سلولی کاربردی
    • همکاری و تعامل با مراکز تحقیقاتی خارج از دانشگاه برای ارئه خدمات بهداشتی/ درمانی در راستای تامین نیازهای حوزه سلامت

اهداف کلان( گروه آموزشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست