تقویم آموزشی نیمسال اول 1402-1401

نیمسال

مدت آموزش

بازه زمانی آموزش

زمان حذف و اضافه

زمان حذف اضطراری

مدت و تاریخ یرگزاری امتحانات

اول 1402-1401

17 هفته

شنبه 19/06/1401 لغایت

14/10/1401

2 هفته پس از نیمسال

تا5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی

 

 

 

 

 

به مدت 2 هفته از روز شنبه

17/10/1401

لغایت

01/11/1401

 

 

 

 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست