جداسازی و کشت انواع سلول‌های بنیادی از منابع مختلف بیولوژیک

-کشت سه‌بعدی سلول‌های بنیادی و محصولات تمایزیافتة آن برروی داربست‌های زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر

 -تعیین بیان ژن در سلولهای تمایز یافته و سلولهای بنیادی

-طراحی و ساخت داربست‌های هیبریدی دوبعدی و سه‌بعدی متخلخل زیست‌تخریب‌پذیر با هدف های مهندسی بافت

-اصلاح خواص سطحی و عامل‌دار کردن سطوح بیومتریال‌ها

-طراحی و ساخت انواع آرایه ها و تراشه ها

-آزمایشات ملکولی با روش های پروتئومیکس(الکتروفورز دوبعدی)و ژنومیک(RT- PCR, Real-time PCR, immunohistochemistry)

-ارزیابی توکسیسیتی و زیست سازگاری داروها  و مواد مختلف شیمیایی

-ارزیابی رفتار مکانیکی سلول های زنده

-طراحی وساخت میکروفلویدیک جهت مدل سازی برون تنی

-امکان برگزاری دوره‌های آموزشی کشت سلول‌های بنیادی و تکنیک‌های مرتبط

-امکان برگزاری کارگاه های مقاله نویسی، نرم افزارهای آماری و سیستم بیولوژی

توانایی های ویژه گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست