دانشکده فناوری های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی با هدف تبدیل ایده های نو به محصولات کاربرد، ارتباط با دانشگاه های بین المللی و ارتقای سطح آموزشی و پژوهشی دانشگاه از سال 1392 آغاز به کار کرده است. این دانشکده در خصوص تربیت نیروی متخصص در چهار رشته مهندسی بافت، پزکشی مولکولی، علوم سلولی کاربردی و بیوتکنولوژی فعالیت دارد.

دانشکده فناوری های نوین پزشکی با داشتن آزمایشگاه های مجهز شامل آزمایشگاه مهندسی بافت،آزمایشگاه مولکولی، آزمایشگاه علوم سلولی، آزمایشگاه پرومتریک، آزمایشگاه شیمی فیزیک، اتاق ایزوله و آزمایشگاه جنرال در راستای اهداف و رسالت های ترسیم شده در حال فعالیت می باشد.

ریاست دانشکده: جناب آقای دکتر مسعود سلیمانی

معاون پشتیبانی: جناب آقای دکتر سعید حیدری کشل

معاون آموزشی: سرکار خانم دکتر سیم زر حسین زاده

معاون پژوهشی: سرکار خانم دکتر محبوبه بهلولی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست