دکتر حسین قنبریان نوشهر (مدیر گروه)

رشته تحصیلی

پزشکی مولکولی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن

(داخلی301) 149- 88666135

E-mail

ghanbarian.hossein@gmail.com, hghanbarian@sbmu.ac.ir

  

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست