دکتر محمود حسنی

رشته تحصیلی

پزشکی مولکولی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

(داخلی307)149- 88666135

E-mail

Mahmoud.hassani@yahoo.com

Mahmoud.hassani@sbmu.ac.ir

  

 

فایل‌ها