دکتر وحید جاجرمی (معاون آموزشی)

رشته تحصیلی

بیوتکنولوژی پزشکی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

(داخلی313)149- 88666135

E-mail

V.Jajarmi@gmail.com

  

 

فایل‌ها