شرح وظایف و امور مربوط به معاونت آموزشی دانشکده

 
شرح وظایف معاونت
 1. اجرای موثر و به موقع برنامه‌های آموزشی مصوب وازرتخانه
 2. توسعه و پیشرفت آموزش بر اساس برنامه‌های مصوب
 3. گسترش دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی معاونت آموزشی دانشگاه
 4. ارتقاء فعالیت‌های آموزشی اعضای هیئت علمی
 5. جذب اعضای هیئت علمی متناسب با نیازهای آموزشی دانشکده
 6. تهیه وتنظیم سیاست‌های آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده ومقامات مافوق
 7. بازنگری برنامه‌های آموزشی موجود و ارائه پیشنهاد و راهکار به مسئولین
 8. تشویق وحمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان
 9. جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی و گروه‌های آموزشی در فرایندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی

 
هماهنگی‌های آموزشی
 1. هماهنگی با مقام مافوق و مدیریت دانشکده، جهت رسیدن به اهداف و سیاست‌های آموزشی دانشکده و سیاست‌های کلی دانشگاه و وزارت متبوع
 2. هماهنگی با سایر واحدها در جهت نیل به اهداف سازمانی
 3. هماهنگی با سایر گروه‌های آموزشی واحدهای تابعه و اداری در راستای اهداف کلان دانشکده، دانشگاه و وزارت متبوع
 4. ارتباط با معاونت آموزشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست‌های آموزشی ،ارائه پیشنهادها و درخواست‌ها

 
نظارت‌های کلی آموزشی
 • نظارت بر فعالیت‌های گروه‌های آموزشی
 • نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قوانین آموزشی
 • نظارت بر کلیه فعالیت‌های آموزشی دانشجویان در مقطع دکتری

 
فعالیت‌های اجرایی
 • اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های معاونت آموزشی  دانشگاه
 • مشارکت در برگزاری شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
 • اعلام نظریه و پیشنهاد به منظور ارتقاء فعالیت‌های آموزشی در جهت سیاست ها و خط مشی‌ها
 • ارجاع نامه‌های اداری بر حسب موضوع به واحد مربوطه، پیگیری پیشنهادات اعضای هیئت علمی، گروه‌های آموزشی ،دانشجویان و کارکنان و اقدامات لازم جهت جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی و هیئت رئیسه دانشکده
 • همکاری در برنامه ریزی و برگزاری کنفرانس های علمی ،کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های بازآموزی
 • ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره دکترای تخصصی
 • بررسی مشکلات آموزشی و رفاهی دانشجویان و انعکاس به دانشگاه
 • رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انضباطی
 • پیگیری از ستاد دانشگاه جهت اخذ بودجه‌های آموزشی
 • ارزشیابی فعالیت‌های آموزشی  و ارزشیابی اساتید دانشکده
 • جمع آوری، تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات از عملکرد آموزشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان و ارائه گزارش به مقام مافوق
 • ارزیابی و اعتبار بخشی آموزشی در سطح وزارتخانه‌ای، دانشگاهی و مراکز تابعه در هر سال
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست