"کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی"

(2 واحد علوم سلولی کاربردی)،

هدف کلی درس: آشنایی با مفاهیم نانوبیوتکنولوژی و تکنیک های مورد استفاده در آن

شرح درس: در پایان این درس دانشجو با ساختارهای نانویی و استفاده از آنها در تکنیک های سلولی آشنا میشوند.

جلسه

سرفصل

تعداد ساعات تدریس

1

مقدمه ای بر نانو/ بیونانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی

2 ساعت

2

نانوساختارهای زیستی

2 ساعت

3

نانوذرات: نانوتیوب ها

2 ساعت

4

نانوذرات: کوانتوم دات ها

2 ساعت

5

نانوذرات: دندریمرها و پروتئین ها

2 ساعت

6

نانوحامل های دارویی

2 ساعت

7

تکنیک های مشخصه یابی  نانوحامل های دارویی

2 ساعت

8

تکنیک های مشخصه یابی  نانوحامل های دارویی

2 ساعت

9

نانوذرات به عنوان عوامل ترنسفکشن غیرویروسی

2 ساعت

10

نانوذرات طلا- DNA

2 ساعت

11

دستکاری ژنتیک با استفاده از نانوذرات

2 ساعت

12

نانوساختارهای DNA-پروتئین

2 ساعت

13

نانوذرات به عنوان نشانگرهای زیستی

2 ساعت

14

روشهای سنتز نانوذرات

2 ساعت

15

روشهای سنتز نانوذرات

2 ساعت

16

کاربردهای نانو در سلول درمانی

2 ساعت

17

کاربردهای نانو در سلول درمانی

2 ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference: Niemeyer, Christof M., and Chad A. Mirkin, eds. Nanobiotechnology: concepts, applications and perspectives. Vol. 1. John Wiley & Sons, 2004.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست