"کاربرد نانو و زیست فناوری در سلول درمانی"

(3 واحد علوم سلولی کاربردی)، مسئول درس: دکتر اسدیان

هدف کلی درس:آشنایی با مفاهیم نانوبیوتکنولوژی و تکنیک های مورد استفاده در آن

شرح درس:در پایان این درس دانشجو با ساختارهای نانویی و استفاده از آنها در تکنیک های سلولی آشنا میشوند.

جلسه

سرفصل

تعداد ساعات تدریس

مدرس

1

مقدمه ای بر نانو/ بیونانوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی

2 ساعت

دکتر اسدیان

2

اندرکنش های نانوساختار-سلول

2 ساعت

دکتر حسین زاده

3

نانوساختارهای بر پایه ی پروتئین

2 ساعت

دکتر اسدیان

4

نانو حامل های دارویی

2 ساعت

دکتر اسدیان

5

نانوحامل های دارویی

2 ساعت

دکتر اسدیان

6

نانوکانتینرهای پلیمری

2 ساعت

دکتر اسدیان

7

تکنیک های مشخصه یابی  نانوحامل های دارویی

2 ساعت

دکتر اسدیان

8

تکنیک های مشخصه یابی  نانوحامل های دارویی

2 ساعت

دکتر اسدیان

9

کارآزمایی بالینی و جنبه های صنعتی نانوحامل های دارویی

3 ساعت

دکتر رحیم پور

10

کارآزمایی بالینی و جنبه های صنعتی نانوحامل های دارویی

3 ساعت

دکتر رحیم پور

11

نانوساختارهای بر پایه ی DNA

2 ساعت

دکتر زالی

12

نانوساختارهای DNA-پروتئین

2 ساعت

دکتر زالی

13

نانوذرات طلا- DNA

2 ساعت

دکتر اسدیان

14

نانوذرات به عنوان عوامل ترانسفکشن غیرویرسی، کوانتوم دات ها

2 ساعت

دکتر رحیم پور

15

نانوذرات به عنوان نشانه های ملکولی

2 ساعت

دکتر اسدیان

16

دست ورزی سلولها و پروتئین ها با نانو ذرات

4 ساعت

دکتر خانی

17

استفاده از نانو ذرات در جداسازی سلولی

4 ساعت

دکتر حسین زاده

18

تلفیق میکروفلوئید با نانو

3 ساعت

دکتر اسدیان

19

تلفیق میکروفلوئید با نانو

3 ساعت

دکتر اسدیان

20

نانومواد در فرآوری سلول های بنیادی و ردیابی سلول ها

3 ساعت

دکتر زالی

21

روش های ردیابی سلول ها

2 ساعت

دکتر اسدیان

 

 

 

Reference:Niemeyer, Christof M., and Chad A. Mirkin, eds. Nanobiotechnology: concepts, applications and perspectives. Vol. 1. John Wiley & Sons, 2004.

فایل‌ها