کارشناس امور ثبت‌نام و انتخاب واحد

شرح وظایف کارشناس:


بررسی و پیگیری موارد لازم در  پرونده آموزشی و ثبت نمرات دانشجویان در کارنامه توسط اساتید در هرنیمسال تحصیلی انجام مکاتبات لازم با مراجع ذیربط در صورتیکه دانشجو نقص پرونده داشته باشد

در صورت تکمیل پرونده آموزشی و اعلام پایان دوره آموزشی بعد از ارائه دفاع پایان نامه و فارغ التحصیلی  دانشجو و ارائه مستندات مرتبط با فراغت از تحصیلی دانشجویان به دانشگاه

 

سیده پریسا مداح‌زاد

 


تلفن تماس:   88666149 داخلی 612

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست