کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلی

زهرا ملکی


تلفن تماس:   88666149 داخلی 602
شرح وظایف کارشناس

بررسی وضعیت دانشجویان مشمول وظیفه

 ثبت اطلاعات کلی دانشجویان در سامانه هم آوا

⇐ تائیدیه گواهی دانشجویان از مدیران گروه‌ها و ارسال لیست کمک هزینه ماهیانه دانشجویان

⇐ انجام امور مربوط  به دانشجویان میهمان ، انتقالی و ....

⇐ تهیه آمارمختلف از سیستم هم آوا و ارائه و ارسال آن به واحدهای  متقاضی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست