کارشناس واحد امور هیأت علمی

 

رضوان مهراب

 


تلفن تماس:   88666149 داخلی 603
شرح وظایف کارشناس

 بررسی پرونده‌های ارتقا و امتیاز دهی طبق آئین نامه

پیگیری امور آموزشی هیات علمی

رزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی و اجرایی هیات علمی جهت دریافت محرومیت از مطب

بررسی حضور و غیاب اعضا هیات علمی

انجام روند ترفیع پایه اعضا هیات علمی

  امور مربوط به اعتبار بخشی معاونت آموزشی

   اجرای آیین نامه های آموزشی برای اعضا هیات علمی

   پیگیری امور مربوط به شورای گسترش دانشکده

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست