کارشناس واحد توسعه و آموزش

 

رضوان مهراب

 


تلفن تماس:   88666149 داخلی 603
شرح وظایف کارشناس

اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های مصوب آموزشی و دانشجویی

بررسی گزارش های مدیران گروههای آموزشی و نظارت بر فعالیتهای آنها

ارزشیابی فعالیتهای آموزشی دانشکده از جمله ارزشیابی تدریس اساتید و.......

برنامه ریزی جهت ارتقاء فعالیت های آموزشی اساتید ، جذب هات علمی جدید متناسب با نیازهای آموزشی

تدوین و ره اندازی رشته های مرتبط با اهداف دانشکده

  امور مربوط به اعتبار بخشی معاونت آموزشی

  برقراری و بستر سازی های لازم به منظور ارتقای کیفی و کمی فعالیت‌های آموزشی اساتید دانشکده ، برگزاری کارگاه متناسب با توانمند سازی اعضا هیات علمی و دانشجویان ph.D

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست