اسامی دانشجویان مهندسی بافت ورودی 1393

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

شیدا هاشمی            

2

بهرام نوشین جامبر

 

 

ورودی 94

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

محمود رکاب گردان

2

نسیم غلامی

3

معصومه استاجی

 

 

اسامی دانشجویان مهندسی بافت ورودی 1395

رضا سامانی پور

1

سینا فرزانه

2

 

اسامی دانشجویان مهندسی بافت ورودی مهر 96

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

حکمت فرج پور

2

بهاره پورجباری

3

فریبا محبی

 

 

اسامی دانشجویان مهندسی بافت ورودی مهر 97

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

اعظم رحیمی

2

رویا فتاحی

3

الهام حامدی

 

اسامی دانشجویان مهندسی بافت ورودی مهر 98

نام و نام خانوادگی

ردیف

فراز سیگارودی

1

زینب کول آبادی

2


 

 

علوم سلولی کاربردی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست