دکتر سیم زر حسین زاده

رشته تحصیلی

بیوتکنولوژی پزشکی

مرتبه علمی

استادیار

ایمیل

symzar.hosseinzadeh@gmail.com

کتابها

مدیر گروه

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست