اسامی دانشجویان علوم سلولی کاربردی   ورودی 1393

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

1

طاهره طیبی

 

 

ورودی 94

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

علی گلچین

2

پریسا محمدی

3

لیلا دهقانی

 

 

اسامی دانشجویان علوم سلولی کاربردی ورودی 1395

محبوبه بهلولی

1

فاطمه صادقی

2

 

اسامی دانشجویان سلولی کاربردی ورودی مهر 96

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

فرشید کرمی

2

معصومه پورجباری

3

سپیده موسی زاده

4

وحید نیازی

5

میلاد آهنی نهایتی

 

 

اسامی دانشجویان سلولی کاربردی ورودی مهر97

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

آرزو آذری

2

مهدی رسولی

3

زینب شیربقایی

 

اسامی دانشجویان سلولی کاربردی ورودی مهر 98

نام و نام خانوادگی

ردیف

آذین شاه محمدی

1

صفیه برومند

2

راضیه قربانی

3

 


 

 

 

 

         

اسامی دانشجویان علوم سلولی کاربردی   ورودی 1393

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

1

طاهره طیبی

 

 

ورودی 94

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

علی گلچین

2

پریسا محمدی

3

لیلا دهقانی

 

 

اسامی دانشجویان علوم سلولی کاربردی ورودی 1395

محبوبه بهلولی

1

فاطمه صادقی

2

 

اسامی دانشجویان سلولی کاربردی ورودی مهر 96

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

فرشید کرمی

2

معصومه پورجباری

3

سپیده موسی زاده

4

وحید نیازی

5

میلاد آهنی نهایتی

 

 

اسامی دانشجویان سلولی کاربردی ورودی مهر97

ردیف

نام ونام خانوادگی

1

آرزو آذری

2

مهدی رسولی

3

زینب شیربقایی

 

اسامی دانشجویان سلولی کاربردی ورودی مهر 98

نام و نام خانوادگی

ردیف

آذین شاه محمدی

1

صفیه برومند

2

راضیه قربانی

3

 


 

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست